خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!


کتاب قانون آئین دادرسی کیفری در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون آئین دادرسی کیفری در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۹۴ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵۰۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب مجموعه‌ای از سئوالات چهار گزینه‌ای آزمون‌های’قانون آئین دادرسی کیفری’ از ساتل ۱۳۷۲تا ۱۳۸۳جمع آمده‌است . نوشتار حاضر بدین شکل تنظیم یافته یافته که ابتدا متن قوانین کیفری به صورت مستقل بررسی و تبیین شدده سپس جهت پاسخگویی به سئوالات آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مختلف فقهی و حقوقی مربوط به هر ماده قانونی ذیل آن درج شده‌است .

کتاب قانون تجارت در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون تجارت در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۶۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۲-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه‌ای از سئولات تستی آزمون‌های حقوق تجارت(دانشگاه آزاد اسلامی، دکترای اعزام به خارج، سردفتری اسناد، وکالت دادگستری و (…از سال ۱۳۷۱تا ۱۳۸۳است .شیوه تنظیم کتاب به این صورت است که ابتدا هر یک از احکام و قوانین تجاری به صورت جداگانه و ماده به ماده تشریح شده، سپس آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز نظریات مختلف حقوقی و فقهی ذیل هر ماده درج شده‌است .

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۵۶ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۶-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر مجلد دیگری است از مجموعه کتب ‘قانون مجازات اسلامی’، که حاوی مجموعه‌ای از سئولات عمومی و تخصصی آزمون‌های قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۱تا ۱۳۸۳است . مطالب کتاب بدین صورت تدوین یافته که ابتدا متن قانون کیفری مورد نظر بیان شده سپس برخی از آیات الاحکام، احادیث، نظریات مختلف فقهی و حقوقی و نیز آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور ذیل مواد مربوط درج شده‌است . عناوین برخی از موضوعات کتاب عبارت‌انداز :سرقت و ربودن مال غیر، احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، افترا و توهین و هتک‌حرمت، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و …

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۰۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۵-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
این جلد از مجموعه کتب’قانون مجازات اسلامی ‘مشتمل بر سئولات چهارگزینه‌ای آزمون‌های قانون مجازات اسلامی از سال ۱۷۳۱تا ۱۳۸۳است . شیوه تنظیم کتاب بدین صورت است که ابتدا هر ماده قانونی جداگانه و مستقل تشریح شده آن‌گاه به منظور پاسخگویی به هر سئوال آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظرات فقهی و حقوقی ذیل ماده مربوط نگاشته شده‌است . برخی از موضوعات کتاب عبارت‌انداز :تعریف دیه و موارد آن، مقدار دیه قتل نفس، دیه اعضای بدن مانند :گوش، چشم، دندان، دست و پا، ستون فقرات و …، اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، قسم و شهادت دروغ و افشای سر …

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۰۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۶۸۱-۸-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
این نوشتار اولین مجلد از مجموعه کتب’قانون مجازات اسلامی ‘است که در آن مجموعه‌ای از سئوالات عمومی و تخصصی آزمون‌های قانون مجازات اسلامی گردآمده‌است . مجموعه حاضر این گونه تنظیم یافته که ابتدا متن کیفری تشریح شده سپس به منظور پاسخ‌گویی به هر سئوال، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مختلف فقهی و حقوقی مربوط به هر ماده قانونی ذیل آن درج گردیده است . برخی از موضوعات مطرح شده در کتاب عبارت‌انداز :مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، قصاص نفس، شرایط قصاص، تعریف و موجبات حد لواط، راه‌های ثبوت قتل، شرایط چو کیفیت قصاص عضو و …

کتاب قانون آئین دادرسی کیفری در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون آئین دادرسی کیفری در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۹۴ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵۰۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۰-۲ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
در این کتاب مجموعه‌ای از سئوالات چهار گزینه‌ای آزمون‌های’قانون آئین دادرسی کیفری’ از ساتل ۱۳۷۲تا ۱۳۸۳جمع آمده‌است . نوشتار حاضر بدین شکل تنظیم یافته یافته که ابتدا متن قوانین کیفری به صورت مستقل بررسی و تبیین شدده سپس جهت پاسخگویی به سئوالات آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مختلف فقهی و حقوقی مربوط به هر ماده قانونی ذیل آن درج شده‌است .

کتاب قانون تجارت در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون تجارت در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۳۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۶۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۲-۹ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه‌ای از سئولات تستی آزمون‌های حقوق تجارت(دانشگاه آزاد اسلامی، دکترای اعزام به خارج، سردفتری اسناد، وکالت دادگستری و (…از سال ۱۳۷۱تا ۱۳۸۳است .شیوه تنظیم کتاب به این صورت است که ابتدا هر یک از احکام و قوانین تجاری به صورت جداگانه و ماده به ماده تشریح شده، سپس آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز نظریات مختلف حقوقی و فقهی ذیل هر ماده درج شده‌است .

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۵۶ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۶-۱ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
کتاب حاضر مجلد دیگری است از مجموعه کتب ‘قانون مجازات اسلامی’، که حاوی مجموعه‌ای از سئولات عمومی و تخصصی آزمون‌های قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۱تا ۱۳۸۳است . مطالب کتاب بدین صورت تدوین یافته که ابتدا متن قانون کیفری مورد نظر بیان شده سپس برخی از آیات الاحکام، احادیث، نظریات مختلف فقهی و حقوقی و نیز آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور ذیل مواد مربوط درج شده‌است . عناوین برخی از موضوعات کتاب عبارت‌انداز :سرقت و ربودن مال غیر، احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، افترا و توهین و هتک‌حرمت، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و …

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۵۰۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۶۱۴۷-۵-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
این جلد از مجموعه کتب’قانون مجازات اسلامی ‘مشتمل بر سئولات چهارگزینه‌ای آزمون‌های قانون مجازات اسلامی از سال ۱۷۳۱تا ۱۳۸۳است . شیوه تنظیم کتاب بدین صورت است که ابتدا هر ماده قانونی جداگانه و مستقل تشریح شده آن‌گاه به منظور پاسخگویی به هر سئوال آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظرات فقهی و حقوقی ذیل ماده مربوط نگاشته شده‌است . برخی از موضوعات کتاب عبارت‌انداز :تعریف دیه و موارد آن، مقدار دیه قتل نفس، دیه اعضای بدن مانند :گوش، چشم، دندان، دست و پا، ستون فقرات و …، اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، قسم و شهادت دروغ و افشای سر …

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

دانلود کتاب

کتاب قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضائی ایران

تاریخ انتشار کتاب : ۸۴۰۵۰۱ 
تیراژ کتاب : ۵۰۰۰ 
 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تعداد صفحه : ۶۰۸ 
رده دیویی : ۳۴۵.۵۵ 
شابک : ۹۶۴-۹۳۶۸۱-۸-۳ 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
قطع کتاب : رحلی 
نوع جلد کتاب : شومیز 
محل انتشار : مشهد 
شماره منوع جلد کتاب : ۳ 
نویسنده کتاب : 
 
این نوشتار اولین مجلد از مجموعه کتب’قانون مجازات اسلامی ‘است که در آن مجموعه‌ای از سئوالات عمومی و تخصصی آزمون‌های قانون مجازات اسلامی گردآمده‌است . مجموعه حاضر این گونه تنظیم یافته که ابتدا متن کیفری تشریح شده سپس به منظور پاسخ‌گویی به هر سئوال، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مختلف فقهی و حقوقی مربوط به هر ماده قانونی ذیل آن درج گردیده است . برخی از موضوعات مطرح شده در کتاب عبارت‌انداز :مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، قصاص نفس، شرایط قصاص، تعریف و موجبات حد لواط، راه‌های ثبوت قتل، شرایط چو کیفیت قصاص عضو و …
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد