خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!چطور!
تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

حفاظت از رطوبت خاک

امتیاز به این مطلب!

249 views

بازدید

مقدمه:
درمنطقۀ NOVA SCOTIA ؛ معمولاً رطوبت کافی ، برای رشد گیاهان وجود دارد . البته ممکن است لزومی به رعایت  زمان دقیق فصل رشد ؛ به منظور رسیدن به حداکثر بار دهی وکیفیت بالای محصول ، نباشد . علاوه براین می توان رطوبت را با آبیاری اضافی ، تأمین کرد . ولی تولید کنندگان همچنین می توانند از حفاظت رطوبت خاک ؛ استفادۀ زیادی ببرند . بنابر این ، در این مقاله برخی از اطلاعات بنیادی در رابطه با عملیات به منظور کاهش خروج آب ، با استفاده از تکنیکهای حفاظتی ، تدوین شده است.
 
تبخیر وتعرق
دو راه خروج وکاهش آب از سیستم های کشت ، شامل تبخیر وتعرق می باشد . تبخیر مستقیماً از خاک بوده ، در حالیکه تعرق توسط گیاهان صورت می گیرد . یک گیاه را می توان یک پمپ تصور نمود که آب رااز خاک مکیده و آن راوارد برگها می کند  که  برگها محل خروج آب به سمت محیط خارج ، بوسیلۀ سوراخهای ریزی بنام روزنه  ؛ می باشد . این دو روش خروج معمولاً با هم انجام می گیرند که به تبخیر وتعرق (ET) منسوب می باشد . تبخیر و تعرق  ؛ در مواقعی که رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی ۲(FC) بوده و هوا گرم وخشک و توام با وَزِش می باشد ؛ بیشترین مقدار را دارا است . در صورتیکه رطوبت محدودیت ایجاد نکند ،  پتانسیل ِ تبخیر و تعرق یا (PET) ؛ بیشترین مقدار آبی است که ممکن است تبخیر یا تعرق شود . زمانی که PET بالا باشد ، مکش گیاهان نسبت به آب خاک ، باید به شدت انجام گیرد و تعرق ممکن است سریعتر از مکش آب خاک توسط گیاه  باشد که نهایتا ً منجر به پژمردگی گیاه می شود  .
 
مواد آلی
 مواد آلی موادی از قبیل بقایای گیاهی و کود حیوانی می با شند . این مواد بسیاری از خواص فیزیکی ، بیو لوژیکی ، و شیمیایی خاک را تحت تأثیر قرار می دهند . برخی از این خواص شامل ساختما ن ، ظر فیت نگهداری آب ، حاصلخیزی ، فعالیت های یبولژیکی و هوا دیدگی می باشد . مواد آلی ای که در مرحلۀ پوسیدگی است ، هوموس نام دارد . هوموس ماده ای است تیره رنگ وچسبناک که آب را نگهداری می کند و منبع غذایی بسیار خوبی برای گیاه ، می باشد . صرفنظر از  بافت خاک ؛ مواد آلی خاک معمولاً  با قابلیت استفاده از آب ؛ رابطۀ مثبتی دارد .
مواد آلی جرم مخصوص ظاهری  خاک را کاهش داده وهم آوری خاک را افزایش می دهد . بنابراین بهبود قابل توجهی بر ساختمان خاک و نفوذ آب دارد . یک ساختمان خوب خاک  ؛ به ریشۀ گیاهان اجازه می دهد که تا به اعماق بیشترپروفیل خاک رسوخ کنند . بدین معنا که ریشه را قادر به دستیابی به منبع رطوبت بیشتر خاک ، می کند. که این به گیاهان کمک می کند تا مدت زمان طو لانی تری را در مقابل آب و هوای خشک و حتی خشکسالی ؛ مقاومت کنند. سیستم های زهکشی سفالی  زیر سطحی نیز ، شرایطی را که ساختمان مناسب خاک را نگهداری می کند  ، ار تقا داده و نفوذ آب به خاک را افزایش می دهد .
تولید مفرط محصول ، اغلب ، مواد  آلی کمی را به خاک باز برمی گرداند . البته ، روش ها یی برای نگهداری یا افزودن مقدار مواد آلی ، وجود دارد .  که این روش ها شامل پخش کردن کمپوست یا کود دامی ، خاکورزی کمینه ، کود دهی سبز  و انجام تناوب مناسب در کشت می باشد .
پخش کردن کود دامی یا کمپوست
در طی تجزیه شدن کود دامی  یا  کمپوست ، به هوموس ، مقدار مواد غذایی خاک  افزوده می شوند .  کمپوست  ، ماده ای آلی است که  تحت شرایط هوازی کنترل شده ؛ به یک فرم مناسب ،  تجزیه شده است . همچنین ؛ کمپوست ، با سرعتی کم  _ در حدود سرعت ( اثر ) کود ها _  اثر می کند. 
خاکورزی حفاظتی و مدیریت بقایا
اگر خاک به شدت شخم شود (مثلاً هر سال از گاوآهن برگردان داراستفاده شود.) تثبیت مقدار مواد آلی خاک مشکل می باشد  . خاکورزی کمینه  در اغلب اوقات به معنای باقی گذاشتن بقایای بیشتر وانجام خاکورزی کمتر بوده و کم شدت تر از خاکورزی حفاظتی می باشد .  بدون خاکورزی ، آخرین حدِ خاکورزی ِ کاهش یافته ؛ می باشد  که در آن ، خاک ِ بهم نخورده ؛ برای کشت بکار می رود.
امروزه ، بخاطر تأ ثیر کمتر خاکورزی برخاکهای سنگین ؛  بدون خاکورزی ، تر جیح داده می شود .
 بقایای محصولات  به مواد نباتی ای گفته می شود که  پس از برداشت  ، هرس یا فرآوری بر زمین باقی     می ماند .
بقایای محصولات که بر سطح خاک باقی می ماند ، می توانند با کاهش تبخیر؛ نگهداری رطو بت را انجام دهند . بیشترین تبخیر از خاک موقعی انجام می شود که خاک مرطوب باشد . حضور بقایای محصولات ، خاک را در مقابل انرژی خورشید ،  محافظت می نماید و به عنوان یک باد شکن ، به منظور کاهش  تبخیر عمل  می کند . بقایا همچنین با کاهش خروج آب _ که از روان آب ناشی می شود _ به نگهداری رطوبت کمک می کنند . بقایای محصولات نیز همانند مالچ ، جلوی ( ضربات )  قطرات باران را می گیرد . بدین معنی که گسیختن ، پراکندگی و تراکم خاک را کاهش می دهد.
خاکورزی حفاظتی ، یک نمونه از مدیریت بقایااست که در آن بقایای محصولات دفن نمی شوند . بلکه در صد زیادی از آن در نزدیکی سطح خاک باقی  می ماند .  سیستم های  تولیدی  براساس خاکورزی کمینه  و یا  بدون خاکورزی همچنین می توانند بر حفاظت از رطوبت موثر باشند ، چرا که به بقایای محصولات اجازه می دهند تا در سطح خاک باقی بمانند . محصول مستقیماً در خاک مرطوب و در زیر بقایا کاشته می شود ؛ بدون اینکه پوشش خاک بهم ریخته شده باشد .
تناوب محصولات
تناوب محصول بین انواع مختلف محصولات ( مثل : محصولات ردیفی و محصولات ” خاک ساز ” مانند علوفه جات ) یک اقدام توصیه شده می باشد . مخصوصاٌ برای پرورش دهندگان سبزیجات .
پرورش  محصولات مختلف در هر سال از خروج مواد آلی جلوگیری کرده ، ساختمان خاک را بهبود می بخشد و شیوع علف های هرز و آ فات را کاهش می دهد . معمولاً یک تناوب طو لانی تر ؛ بهتر می باشد .  تناوب محصول همچنین ممکن است منجر به بازدهی بیشترآب مصرفی خاک شود . برای مثال ، محصولات ریشه بلند که عمق ریشۀ آنها از گیاهان سطحی بیشتر است ، می توانند از مقدار رطوبت عمقی  بیشتری استفاده کنند ؛ که برای گیاهان ریشه سطحی ، فرا هم  نمی شود.
به محض برداشت سبزیجات فصل کوتاه ، باید یک محصول پوششی کشت شود . چاودار غله ای یا چند ساله  محصولات پوششی مناسبی برای سبزیجات ِ فصل بلند تر ، می باشند . چرا که  در سرمای پاییز و اوایل بهار ؛ خوب رشد می کنند . وهمچنین ، کود اضافی را جذب می کنند .
کود دهی سبز
کود سبزماده ای است گیاهی که هدف نهایی از کشت آن برگرداندن آن به خاک می باشد . در حالی که هنوز شاداب و تازه است . کود  سبز باعث افزایش مواد آلی خاک می شود و مواد مغذی را به خاک بر گردانده و ساختمان خاک را بهبود می بخشد .
به منظور استفاده از یک گیاه بعنوان کود سبز ، گیاه باید مشخصات زیر را دارا باشد :
I) رشد سریع¬¬¬
 (IIرشد مناسب در شرایط محیطی
 (IIIیک سایبان شاداب را ایجاد  کند.
کود های سبز اغلب از خانوادۀ بقولات یا علفیان می باشد . که می توان از شبدر شیرین ، یونجه وعلف چاودار نام برد . فایدۀ دیگری که بقولات دارند ، تثبیت نیتروژن موجود در هوا به شکل قابل استفاده برای گیاهان می باشد.
مالچ
 موثر ترین اقدام حفا ظتی برای کاهش تبخیر سطحی ، در خاک زمین های زراعی   ، آنست  که تا حد امکان پوشش سطحی را برای خاک فراهم کند . یک پوشش را می توان به نحو احسن توسط مالچ پاشی یا اقدامات خاکورزی ای که بقایای گیاهی را بر سطح خاک باقی می گذارد ، ایجاد نمود.
مالچ شامل هر گونه موادی می باشد که برروی سطح خاک قرار داده می شود تا از تبخیر کاسته و یا علف های هرز را کنترل نماید .  مالچ ، بعنوان سدی در مقابل خروج رطوبت از خاک می باشد . مالچ ممکن است هم طبیعی باشد ( مثل : کاه ، خرده چوب ، تورب ) و هم مصنوعی ( مثل : پوشش پلاستیکی شفاف یا مات ).
مالچ همچنین ممکن است دمای خاک را افزایش دهد که بستگی به نوع مالچ استفاده شده دارد .
علاوه بر کاهش تبخیر ، مالچ گیاهی ممکن است گسترش امراض خاک ، رشد علفهای هرز و فرسایش خاک را کاهش دهد ؛ مواد غذایی و مواد آلی را تأ مین نموده و به نفوذ ( آب ) کمک می کند . مالچ ، با توجه به حفاظت سطح خاک  در مقابل شدت ضربات قطرات باران ؛ نفوذ ( آب ) را بهبود بخشیده  و سلۀ خاک را از بین می برد . البته مالچ ممکن است گران باشد و فراهم کردن ، حمل ونقل و استفاده از آن در خاک ؛ کار زیادی ببرد . مالچ پاشی برای محصولات باارزش مثل سبزیجات و سته ها ، معمولاً کاربرد بیشتری دارد .
پلاستیک های مخصوص آ ماده ، همچنین ممکن است خروج (‌ آب ) ؛ بصورت تبخیر را کنترل کنند . پلاستیک سیاه همچنین ممکن است کنترل موثری بر علف های هرز داشته باشد . این نوع مالچ ها اغلب بوسیلۀ ماشین آلات بکار می روند و چاله ها و شیار هایی برای گیاهان در نظر گرفته شده که گیاهان ، در آن رشد می کنند. این مالچ ها معمولاً برای سبزیجات و محصولات ریز میوه بکار می روند .
ساختار یک مانع بر روی سطح خاک  ؛ تبخیر و تعرق را کاهش داده . و در عین حال بعنوان سدی در مقابل نفوذ آب اضافی حاصل از باران  نیزمی ایستد . البته برخی از مشکلات مالچهای پلاستیکی در اواخر فصل رشد بوجود می آید . رفع مالچ بطور کامل بسیار مشکل است و خرده های ریز آن ممکن است طی چند سال جمع شده ودر حرکت آب ، و کشت مشکل ایجاد نماید.

خلاصه
چندین روش حفاظتی ، برای کاهش خروج بیش از حد آب خاک ، وجود دارد که اغلب نکات مثبت دیگری ازقبیل ساخت ساختمان خاک ، بهبود مواد آلی یا کنترل علف های هرز را دارا می باشند . برای برخی از تولید کنندگان ، حفاظت  رطوبت خاک ،  کاراترین و اقتصادی  تر ین راه افزایش خالص  درآمد  در  بلند مدت  ،  می باشد.

دانلود کتاب


مطالب مشابه با این مطلب

  گلهای زینتی – گل آماریلیس قرمز

  گل آماریلیس قرمز : آماریلیس گونه ای گل با رنگ های ترکیبی زیبا از جنس Hippeastrum در خانواده Amaryllidaceae (نرگسیان) بومی پرو ، جنوب برزیل و آرژانتین است . این گونه بیشتر در رشته کوه های آند در کشور پرو گسترش یافته است. آماریلیس […]

  گل آبشار طلایی

  گل رز آبشار طلایی، گیاهی چندساله از جنس رزا (Rosa) و خانواده Rosaceae معمولا به عنوان رز Lady Banks در جهان شناخته میشود بومی مرکز و غرب چین بیشتر در استان گانسو ، گوئیژو ، هنان ، هوبئی ، جیانگ سو ، سیچوان و […]

  گلهای زینتی _ گل سیرک

  نام علمی: Allium giganteum ، نام انگلیسی: Allium ، نام فارسی : پیاز زینتی ، نام خانواده : Liliaceae، منشأ : آسیای مرکزی و اروپا ، مکان : آفتابی ، ارتفاع : ۷۵ سانتیمتر ، پهنا : ۳۵ سانتیمتر ، خاک مناسب : مخلوط […]

  گلهای زینتی – گل آرمریا

  آرمریا (Armeria maritima) گیاهی پوششی و همیشه سبز از خانواده پلامباگیناسه  (plumbaginaceae)  میباشد و بومی انگلیس و مناطق کوهستانی و ساحلی نیمکره شمالی میباشد. آرمریا دارای گلهای زیبا و معطر میباشد و مناسب برای کاشت در باغها، باغهای صخره ای، مناطق ساحلی و مرزبندی […]

  گلهای زینتی – گل کاغذی

  گل کاغذی از گیاهان بسیار زیبایی است که در سالهای اخیر به طوری چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه در طبیعت به صورت درختچه بالا رونده می روید و در بعضی از مناطق در طراحیهای فضای سبز به کار می رود.گل کاغذی […]

  گلهای زینتی – گل لیزیانتوس

   گل لیزیانتوس Gentianaceae شصت سال پیش درژاپن وآمریکای شمالی یافت شد.در تابستان به گل می رود از حدود ۳۰سال پیش کار برای ایجاد تنوع در آن شروع شد درابتدا فقط ۵ گلبرگ داشت اما امروزه تا ۳۰ گلبرگ آن نیز دیده میشود. دارای شکوفه […]
هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد